درمورد هنوز آسیب پذیر پس از شکست Prop 21 چه می توان گفت؟

کارن اوکامب اخبار

بقای دموکراسی آمریکایی هفته های قبل و بعد از انتخابات 19 ، همه گیر COVID-2020 و آتش سوزی های کالیفرنیا را به عنوان مرکز توجه اعتیاد آواره کرد. دعوا بر سر محلی

بحث پایانی: چرا LGBTQ ها ، و به ویژه جامعه Trans ، به Prop 21 نیاز دارند

کارن اوکامب اخبار

این است انتخابات روز سه شنبه یک رویداد وجودی برای آمریکایی های LGBTQ است. جو بایدن ، معاون رئیس جمهور سابق ، در ویدئوی قدرتمند جدیدی از طرف H