Oo sa 21 - Ipinapaliwanag ng Panel ng Demokratikong Partido ng California Bakit Dapat Ipasa ang Panukala 21

Karen Ocamb balita

Ang Araw ng Halalan ay hindi maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Habang nakikipaglaban ang Washington sa labis na kinakailangang mga pakete ng pederal na tulong, ang Hilagang Californiaian ay literal na nasusunog, isang pall ng hindi malusog na hangin na nakabitin sa mga hindi pinapiling tao,…